top of page

Technical Data of Rubber Rice Roller

ข้อมูลด้าน Technic ของลูกยางสีข้าว 

1.ลูกยางสีข้าว Sport Man ผลิตด้วยแกนเหล็กหล่อ

2.ลูกยางสีข้าวตราช้าง ผลิตด้วยแกนอลูมิเนียมเกรด ADC12

ทั้ง 2 ประเภท มีค่าความแข็ง

1. B92 คือ เนื้อยางสีน้ำเงิน ค่าความแข็งอยู่ที่ 89-95 Shore A

2. S88 คือเนื้อยางสีครีม ค่าความแข็งอยู่ที่ 85-91 Shore A

ยางทั้ง 2 ชนิดมีการควบคุมค่าการสึกหรอไม่ให้เกิน 140 มิลลิกรัม

สามารถติดต่อรับข้อมูลเพิ่มได้ที่

056-870204 โรงงานผลิตลูกยางสีข้าว

095-7742000 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

www.rubberriceroller.com

bottom of page